Školská rada

Školská rada je šestičlenná. Členství v radě je čestné.
Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků.
Funkční období členů trvá tři roky.

Činnost školské rady:

Zvolenými zástupci do školské rady jsou:


za pedagogické pracovníky:

1. Mgr. Iva Diblíková        iva.diblikova@zsholubova.cz
2. Marcela Zindulková      marcela.zindulkova@zsholubova.cz

za zákonné zástupce:

3. Michal Kučera              sensai@post.cz
4. Jiří Růžička                  jiriruzicka73@seznam.cz

Jmenovanými zástupci do školské rady jsou:

5. Mgr. Dana Půlpánová    pulpanova@mestoholice.cz
6. Dagmar Spitzerová       spitzerova@mestoholice.cz

Činnost školské rady:

vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování,
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Ke stažení