Učební plán

Učební plán představuje vzdělávací oblasti a předměty, které se v rámci této oblasti vyučují. V přiloženém souboru najdete i podrobný rozpis týdenní hodinové dotace pro jednotlivé předměty v každém ročníku. Disponibilní časová dotace posiluje zejména hlavní vzdělávací oblasti.

Vzdělávací oblast
Základním předmětem na prvním i druhém stupni je český jazyk. Anglický jazyk se vyučuje již od první třídy. Od sedmé třídy si žáci mohou vybrat mezi německým a ruským jazykem
Matematika se vyučuje od první do deváté třídy v různé časové dotaci pro jednotlivé ročníky.
Předmět informatika vyučujeme od 4. ročníku, vždy jednu hodinu v týdnu.
Na prvním stupni se v rámci vzdělávací oblasti vyučuje prvouka v první až třetí třídě. Ve čtvrté a páté třídě zastupují oblast předměty přírodověda a vlastivěda.
Vzdělávací oblast na druhém stupni zastupuje dějepis a předmět občanská a rodinná výchova.
Na druhém stupni v této oblasti vyučujeme od šestého ročníku fyziku, přírodopis a zeměpis. V osmém ročníku se přidává ještě chemie.
Na obou stupních se vyučuje hudební a výtvarná výchova v každém ročníku.
Předmět tělesná výchova je zařazen na obou stupních. Na druhém stupni je do výuky začleněna také výchova ke zdraví.
Na obou stupních se s touto oblastí žáci seznamují v rámci praktických činností.
Ke stažení