Školní knihovna

Usilovně čteme v naší knihovně
Knihovna ti myšlenky urovná!

645

titulů v českém jazyce

1863

výtisků v českém jazyce celkem

175

knih v anglickém jazyce
Školní knihovna
Půjčovní časy

Knížky si přijďte půjčit každé pondělí o velké přestávce, nebo každou středu od 13.00 do 13.30.

Kde nás najdete?

Školní knihovna se nachází v nové budově, 1. NP, dveře č. 116

Školní knihovna poskytuje knihovnické a informační služby žákům a učitelům školy. Její prioritou je výchova ke čtenářství a informační podpora vyučovacího procesu školy. Platný řád školní knihovny stanovuje práva a povinnosti čtenářů a podmínky provozu školní knihovny.

Uživatelem se může stát každý žák a zaměstnanec ZŠ Holubova. Při první návštěvě je uživatel seznámen s řádem školní knihovny. Uživatelé jsou současně seznámeni s pravidly bezpečnosti při pobytu v prostorách školní knihovny.

Uživatelem knihovny se stává žák nebo zaměstnanec školy na základě přihlášky podepsané rodiči, učitelé a ostatní fyzické osoby na základě registrace). Při registraci je nový uživatel seznámen s Knihovním řádem. Uživateli je vydán uživatelský průkaz, který předkládá při návštěvě knihovny. Průkaz je nepřenosný a uživatel ručí za jeho ochranu proti zneužití. Ztrátu je povinen ohlásit správci knihovny. Uživatel oznamuje knihovně změny v registrovaných údajích, přerušení a ukončení studia, přechod na jinou školu, na jiné pracoviště. Všeobecná práva a povinnosti uživatelů vyplývající z Knihovního řádu platí pro všechny uživatele knihovny. Osobní údaje o uživatelích budou uchovávány pouze po dobu trvání jeho registrace, po jejím ukončení budou data likvidována.

Uživatel má právo bezplatně si půjčovat knižní publikace, které jsou součástí knižního fondu. Uživatel je povinen: - udržovat pořádek a klid ve školní knihovně - chovat se k vypůjčené literatuře šetrně (do knih se nesmí malovat, podtrhávat v textu, vpisovat poznámky nebo vytrhávat stránky) - chovat se ohleduplně k vybavení školní knihovny - řídit se pokyny pracovníka knihovny - v knihovně není dovoleno jíst a pít - žáci musí být řádně přezuti Porušování knihovního řádu má za následek, že uživateli bude zrušena registrace a nebudou mu nadále poskytovány knihovní služby.

Uživatel knihovny si může půjčit nejvýše 5 knižních publikací. O výjimce může rozhodnout správce knihovny. Uživatel má právo číst knihy a studovat dostupné dokumenty přímo v prostorách knihovny (v čase, který je uveden v řádu knihovny). Uživatel nesmí z knihovny vynášet knihy či dokumenty, které nebyly řádně zaregistrovány jako tzv. "výpůjčka" v knižním lístku. Uživatel nesmí půjčovat vypůjčené knihy dalším osobám a ručí za ně po celou dobu výpůjčky.

Knihy se půjčují na dobu čtyř týdnů ode dne výpůjčky. Vypůjčení knih však lze jednou prodloužit. Veškeré zapůjčené knihy je žák povinen vrátit před koncem školního roku.

V případě, že žák nevrátí vypůjčené knihy (bude k navrácení knih opakovaně vyzýván, pokud přesto knihy nevrátí), správce knihovny kontaktuje rodiče. Uživatel je povinen zacházet s vypůjčenými knihami a časopisy šetrně a ukládat je na vyhrazené místo. Při zapůjčení knihy je uživatel povinen ji neprodleně prohlédnout. Případná zjištěná poškození je povinen ihned nahlásit správci knihovny. Ztracenou nebo poškozenou knihu musí uživatel uhradit podle požadavku správce knihovny. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má správce právo pozastavit uživateli půjčování. Výše finanční náhrady bude stanovena dle stáří knihy a míry jejího poškození. Za poškozené nebo ztracené knihy bude výše finanční náhrady požadována takto: 1. rokem (nové) 100 % pořizovací ceny; 2. rokem 75 % pořizovací ceny;
3. rokem 50 % pořizovací ceny a 4. rokem 25 % pořizovací ceny.

Anglická školní knihona
Půjčovní časy

Knížky v angličtině si přijďte půjčit každý čtvrtek o velké přestávce.

Kde nás najdete?

Anglická knihovna se nachází v nové budově, 1. NP, dveře č. 116

Naše knihovna nabízí anglické knížky v různých jazykových úrovních. Vybere si skoro každý, začátečník i pokročilejší student. Pro nejmenší nabízíme tituly, kde jsou výstižné obrázky doplněné krátkým, jednoduchým textem.