Metodik prevence

Úřední hodiny: středa 7:00 - 8:00, čtvrtek 11:00 - 12:30,
po telefonické domluvě kdykoliv odpoledne

Funkce metodik prevence
Telefon 604 706 768
E-mail nadezda.harcarova@zsholubova.cz
Kde mne najdete stará budova, 2. NP, dveře č. 225, kabinet výchovného poradce

Oblast působení školního metodika prevence:

Preventivní činnost metodika

 • zajišťování a organizování preventivních programů
 • vytipovávání problematických třídních kolektivů a příprava vhodných programů pro tyto třídy
 • monitoring problematických žáků od 1. třídy a jejich sledování po celou dobu docházky na základní školu
 • zjišťování příčin jejich problémů a hledání řešení těchto problémů
 • předcházení závažnějším formám porušování školního řádu, ale i problémům v mezilidských vztazích (vztahy s kamarády, rodiči apod.)
 • navazování osobního kontaktu s těmito žáky a jejich zákonnými zástupci a získání jejich důvěry při řešení problémů
 • integrita mezi vyučujícími, výchovnou poradkyní, popř. pedagogickou poradnou, dětským domovem, sociálním odborem apod.

Pravidelné preventivní programy

 • dlouhodobý projekt Sám sebou
 • pravidelné školení 1.pomoci
 • pořádání adaptačních pobytů nových kolektivů (1. a 6.třídy)
 • preventivní programy konané v rámci škol v přírodě (1. stupeň), zimní a letní sportovní kurzy
 • programy spojené s volbou povolání

Metodická činnost

 • zprostředkování metod pedagogické diagnostiky a intervence ostatním pedagogickým pracovníkům
 • předávání informací a novinek z oblasti prevence, nové metody a formy práce s rizikovými žáky
 • pravidelná účast na seminářích a školeních určených pro metodiky prevence

Osobní konzultace

 • úkolem metodika prevence je pomáhat žákům, rodičům i kolegům pedagogům při řešení problémů
 • metodik prevence je připraven pomáhat žákům i jejich rodičům při řešení různých problémů
 • kdy a kde vyhledat metodika prevence: kabinet metodika prevence a výchovné poradkyně
 • žáci mohou metodika vyhledat kdykoliv!!
 • Úřední hodiny: středa 7:00 - 8:00, čtvrtek 11:00 - 12:30,
  po telefonické domluvě kdykoliv odpoledne

Mgr. Naděžda  Harčárová