Výchovný poradce

Úterý: 8:00 - 8:45

Pátek: 9:40 - 10:00 

Čtvrtek: 15:00 - 16:00 po předchozí domluvě (osobně nebo telefonicky) 

Funkce výchovný poradce
Telefon telefon
E-mail lucie.jachimova@zsholubova.cz
Kde mne najdete stará budova, 2. NP, dveře č. 225, kabinet výchovného poradce

Oblasti působení výchovného poradce na naší škole:

1. Kariérové poradenství
poradenská pomoc žákům při volbě povolání
skupinové i individuální poradenství v této oblasti
spolupráce s rodiči žáků především v oblasti poskytování informací o možnostech studia a průběhu přijímacího řízení
vyhledávání informací o možnostech dalšího uplatnění žáků
spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství

2.Práce se žáky vyžadujícími zvláštní pozornost
vyhledávání a orientační šetření žáků vyžadujících zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o ně
zjišťování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností, především ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou
zaměřit se především na práci s žáky definovanými novou legislativou takto:
a) žáci se specifickými poruchami učení(dyslektici, dysgrafici, dysortografici, hypokalkulici…)
b) žáci s PAS, Aspergerovým syndromem
c) žáci se specifickými poruchami chování
d) žáci chronicky nemocní (diabetici, epileptici, astmatici…)
e) žáci s lehkým mentálním postižením (dosud vzděláváni dle RVP ZV příloha LMP)
f) žáci nadaní a mimořádně nadaní
g) žáci s odlišným životními a kulturními podmínkami (cizinci, pěstounská péče, v sociální nouzi…)

3.Metodická činnost
zprostředkování metod pedagogické diagnostiky a intervence ostatním pedagogickým pracovníkům
vedení při integraci žáků vyžadujících zvláštní pozornost
při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
vedení při práci s nadanými žáky
shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči

4.Osobní konzultace
Výchovný poradce má řadu úkolů. Jedním z nich je pomáhat žákům, rodičům i kolegům při řešení problémů, výchovných, vzdělávacích, komunikačních, ale i osobních…a je zavázán k dodržování pravidla respektování důvěrnosti, které chrání osobní sdělení.

Úřední hodiny výchovného poradce:

Úterý: 8:00 - 8:45

Pátek: 9:40 

Čtvrtek: 15:00 - 16:00 po předchozí domluvě (osobně nebo telefonicky) 

Každý z nás se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí. Výchovný poradce může být první v řadě těch, kdo mohou pomoci.

Nabízím Vám tedy možnost, svěřit se se svým problémem a společně pak najít řešení.

!!! Neřešený problém se může velmi často stát zdrojem dalších nepříjemností !!!

Hodně bezproblémových dní Vám přeje

Lucie Jáchimová